Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Wanneer u via Minitree.nl een product koopt dan gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST
2.1. De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door middel van het aanklikken van het  betreffende product op de kooppagina van www.minitree.nl.
2.2. De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met minitree.nl.
2.3. Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten  koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan.

ARTIKEL 3 BETALING PRIJS EN AFLEVERING
3.1. De prijs voor het product dient volledig te zijn betaald voordat het bestelde product aan de door u geïdentificeerde persoon wordt gestuurd door Minitree.nl. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website. Indien u via overschrijving betaalt dan dient u onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst het geld over te maken ten einde tijdige verzending mogelijk maken. 
3.2. De prijs van het gekozen product komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van www.minitree.nl.
3.3. Zodra de betaling binnen is bij Minitree.nl zal het product verzonden worden. Aflevering van het door u gekochte product zal plaatsvinden door GLS op het door u aangegeven adres. Aflevering van het product zal in de regel op tijd geschieden. Minitree.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging. Eventuele spoedzendingen kunnen in overleg, eventuele extra kosten die daar bij kunnen komen worden in rekening gebracht.
3.4. Indien het betreffende product niet meer leverbaar is, dan zal Minitree.nl u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen om in overleg tot een passende oplossing te komen.

ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN BOMEN
4.1. De door u te kopen boom zal wanneer deze wordt verpakt voor verzending in een goede staat zijn zoals u deze bij een tuincentrum koopt.
4.2. De boom zal voor de verzending worden verpakt in een verpakking die speciaal ontworpen is voor het verzenden van planten/bomen. Hierdoor zal de boom gedurende de verzending in goede tot redelijke conditie blijven. Na het uitpakken dient de boom zo snel mogelijk geplant te worden. Zie voor planttips in de verpakking en op website www.minitree.nl.
4.3. Minitree.nl aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de boom dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs van de boom die door u is betaald.

ARTIKEL 5 ONTBINDING OVEREENKOMST
5.1. Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden. Tenzij de boom niet voldoet aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden  of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan minitree.nl of GLS. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met Minitree.nl. U dient daartoe de betreffende boom – voorzover mogelijk – alsmede een schriftelijke toelichting – waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan Minitree.nl. Minitree.nl zal u dan zo spoedig mogelijk nader berichten.
5.2. Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingrecht is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die snel kunnen verouderen en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

ARTIKEL 6 PRIVACY
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Minitree.nl zal uw e-mail en adres gegevens alleen gebruiken voor de nieuwsbrief. Minitree zal uw gegevens aan de pakketdienst doorgeven ivm het bezorgen van uw bestelling. De pakketdienst en de webbouwer hebben toegezegd de klantgegevens niet te gebruiken voor eigen doeleinden. Tenzij u heeft aangegeven dat u van ons geen informatie wenst te ontvangen op het gebied van bomen dan wel andere gelijksoortige zaken, dan zal minitree.nl uw gegevens verwijderen uit haar bestanden. Dit kan nadat u een nieuwsbrief heeft ontvangen. U kunt u uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN
Minitree.nl kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immers slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Minitree.nl kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze algemene voorwaarden uit te oefenen.  

ARTIKEL 8 AFWIJKINGEN
Voor eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met Minitree.nl. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voorzover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door Minitree.nl

ARTIKEL 9 GEDRAGSREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN THUISKWINKELEN.NL
Minitree.nl onderschrijft ten behoeve van consumenten de Gedragsregels Thuiswinkelen Waarborg. Afwijkingen in deze algemene voorwaarden van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn noodzakelijk geacht gezien de aard van het product.